Bizkaiko Foru Aldundiak diru-laguntza berriak publikatu berri ditu zahartze aktibo eta osasungarri baterako baldintza egokiak sortu eta bultzatzeko asmoz. Helburu hori lortzeko, egokitzat jotzen dut OMEk "Hiri adinekoekin" proiektuan proposatutako metodologia. 

Jarraian Bizkaiko Forual Aldundiaren web orrian publikaturiko informazioa aurkituko duzue. 

Webgunera joan

 

 

 SARRERA

Historian lehenengoz, bizkaitar gehienek espero dezakete 80 urte baino gehiago bizitzea. Bizitza luzeago bat izatea baliabide ezin baliotsuagoa da, aukera ematen baitu pentsatzeko nola bizi zahartzaroa, bai eta gure bizitza osoa nola garatu litekeen ere. Zeregin horrek jarduera indibiduala dirudien arren, jarduera kolektiboa ere izan behar du, Bizkaiko Lurralde Historiko osoarena.

Foru Aldundiak Bizkaia adin guztientzako lurralde bihurtu nahi du, eta, horretarako, zahartze aktibo eta osasungarri baterako baldintza egokiak sortu eta bultzatu nahi ditu. Helburu hori lortzeko, egokitzat jotzen du OMEk «Hiri adeitsuak adinekoekin» proiektuan proposatutako metodologia.

Osasunerako Mundu Erakundea «Hiri adeitsuak adinekoekin» proiektuaren helburua hau da: hiri, udal eta komunitateei laguntzea beren buruari adinekoen ikuspegitik begiratzen, identifikatu ahal izateko zer alderditan eta zer eratan izan daitezkeen adeitsuagoak adinekoekin.

 DEKRETUAREN LABURPENA

Eskabideak aurkezteko modua: eskabideak 2. eranskin gisa gehitu den ereduaren arabera aurkeztuko dira, eta horiekin batera honako dokumentu hauek:

 1. Erakundeko organo eskudunak diru-laguntza eskatzeko hartutako erabakiaren ziurtagiria.
 2. Adinekoekin adeitsuak diren hiri eta komunitateei buruzko Dublingo Adierazpena (2013) onartzeko erakundeko organo eskudunak hartutako erabakiaren egiaztagiria. 2016an aurkeztuz gero eta indarrean jarraituz gero ez da beharrezkoa aurkeztea.
 3. Bankuko kontuaren fitxa; erakunde eskatzaileak zein hark aukeratutako banku-erakundeak behar bezala zigilatuta eta sinatuta aurkeztu behar da, 3. eranskineko ereduaren arabera.
 4. Gizarte Segurantzak emandako ziurtagiria, non adieraziko den erakundeak egunean dituela indarrean dauden xedapenek Gizarte Segurantzarekiko ezartzen dizkioten betebeharrak.
 5. Diru-laguntzaren xede den proiektua.
 6. Diru-laguntza jasoko duen proiektuaren diru-sarreren eta gastuen aurrekontua, erakundearen gastuak eta kanpokoak bereizia, 4. eranskineko ereduaren araberakoa.

Aurkezteko epea: Dekretua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera eta 2017ko maiatzaren 31ra arte.

Diru-laguntza justifikatzeko epea eta modua, eta horrekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak:

 • Justifikazioa 2018ko maiatzaren 31 baino lehen aurkeztu beharko da.
 • Jarduketa memoriaren eredua hitzarmena sinatu ondoren emango da
 • Memoria ekonomikoak honako hauek bilduko ditu:
  • Proiektuari egotzitako diru-sarreren eta gastuen orria. 5.1 eranskina.
  • Gastuen zerrenda sailkatua, gastuen egoera-orriko kontzeptuetako bakoitzerako, datu hauekin: hartzailea, dokumentua, zenbatekoa eta eman zen eguna. 5.2 eranskina.
  • Fakturak edo baliokideak diren frogagiriak.
  • Proiektuari egotzitako diru-sarrerak 5.1 eranskinean (Diru-sarrerak eta gastuak) adierazitakoak direla eta proiektuari egotzi beharreko beste diru-sarrerarik ez dagoela dioen ziurtagiria.
  • Entitate onuradunak eskatu behar izan dituen hiru aurrekontuen zerrenda.
  • Erabili gabeko soberakinik badago, diru-kopuru hori eta dagozkion korrituak itzuli direla frogatzeko ordainketa-gutuna edo transakzioaren frogagiria.

Eskabideak aurkezteko lekua:

Gizarte Ekintza Saileko Prestazioen eta Diru-laguntzen Zerbitzuan, helbidea: K/ Lersundi 14, 48009-Bilbo, edo urriaren 1eko 39/2015 Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Arruntako legearen 16.4 artikuluan aipatutako lekuetan.

 LOTURA INTERESGARRIAK

Bizkaiko Foru Aldundiaren 181/2016 FORU DEKRETUA, abenduaren 20koa.Honen bidez, toki-erakundeek Bizkaia adin guztientzako lurralde bihurtzeko eta zahartze aktiborako baldintza egokiak sustatzeko Bizkaiko Lurralde Historikoan 2017an egiten dituzten proiektuetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa onartzen dira.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter